Polityka Prywatności

 
 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:
GORAJ.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poznań (61-806)
ul. Św. Marcin 29 lok. 8
,
zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@goraj.com

Inspektor danych osobowych

GORAJ.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poznań (61-806)
ul. Św. Marcin 29 lok. 8

nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania danych osobowych?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.


 1. W celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz dla GORAJ.COM: wizerunek utrwalony w ramach nośników, które zostaną nam przekazane.

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO [1], który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, ale także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. uzasadniony interes administratora danych) w przypadku przetwarzania danych osobowych innych osób niż druga strona przyszłej umowy np. osób działających w imieniu kontrahenta.

 2. W celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko,

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.

 3. W celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko,

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 4. W celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko,

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami, ale także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 5. W celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego;

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami.

 6. W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego;

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów/ kontrahentów i osób trzecich).

 7. W celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam podałeś.

  Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty).

 8. W celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  Imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

  Procesy rekrutacyjne

 9. Dodatkowo w celu przeprowadzenia rekrutacji na zlecenie naszych Klientów, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz dane dobrowolnie przekazane przez kandydata do pracy;

  podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes


Jak zrealizować prawo do wycofania zgody?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

  1. wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:
   GORAJ.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   Poznań (61-806)
   ul. Św. Marcin 29 lok. 8

  2. wysłać maila na adres: biuro@goraj.com

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.

 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

Czy prowadzimy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Komu możemy przekazywać dane osobowe?

 1. Twoje dane możemy przekazywać:

  1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

  1. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;

  2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

  4. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;

  5. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;

  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;

  7. agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;

  8. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

  9. podmiotom nabywającymi wierzytelności;

  10. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową.

 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

  1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

  2. do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

  3. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

  4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;

  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

  6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

  7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

  8. przez czas trwania leczenia, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

 4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Jakie przysługują Tobie prawa?

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;

  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
  W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

 6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez:

  1. wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:
   GORAJ.COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   Poznań (61-806)
   ul. Św. Marcin 29 lok. 8

  2. wysłać maila na adres: biuro@goraj.com


Masz prawo do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 27 maja 2019r.

 
tel. 577 603 400